نسبت تعداد تخت‌های فعال بخش‌های بیمارستانی - تعداد به ده هزار نفر

این داده از جدول شماره ۲ از نشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ - برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل نسبت تعداد تخت‌های فعال بخش‌های بیمارستانی - تعداد به ده هزار نفر
توضیح

این داده از جدول شماره ۲ از نشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ - برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1395
تاریخ پایان (ایرانی) 1399
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data downloaded from website