متوسط تعداد شاغلان بدون مزد و حقوق و پرداختی بابت جبران خدمات آنها معادن در حال بهره برداری كشور بر حسب سطح مهارت و استان - ۱۳۹۹

این داده از جدول ۳۴ در صفحه ۱۲۳ از گزارش «متوسط تعداد شاغلان بدون مزد و حقوق و پرداختی بابت جبران خدمات آنها معادن در حال بهره برداری كشور بر حسب سطح مهارت و استان - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل متوسط تعداد شاغلان بدون مزد و حقوق و پرداختی بابت جبران خدمات آنها معادن در حال بهره برداری كشور بر حسب سطح مهارت و استان - ۱۳۹۹
توضیح

این داده از جدول ۳۴ در صفحه ۱۲۳ از گزارش «متوسط تعداد شاغلان بدون مزد و حقوق و پرداختی بابت جبران خدمات آنها معادن در حال بهره برداری كشور بر حسب سطح مهارت و استان - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1399
تاریخ پایان (ایرانی) 1399
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.