توزيع نسبی جمعيت ۱۰ ساله و بيشتر برحسب وضع فعاليت و جنس در نقاط شهری و روستايی - دنباله ۲- ۱۳۹۹

این داده از جدول ۴-۱ در صفحه ۱۸۶ از گزارش «توزيع نسبی جمعيت ۱۰ ساله و بيشتر برحسب وضع فعاليت و جنس در نقاط شهری و روستايی - دنباله ۲- ۱۳۹۹» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل توزيع نسبی جمعيت ۱۰ ساله و بيشتر برحسب وضع فعاليت و جنس در نقاط شهری و روستايی - دنباله ۲- ۱۳۹۹
توضیح

این داده از جدول ۴-۱ در صفحه ۱۸۶ از گزارش «توزيع نسبی جمعيت ۱۰ ساله و بيشتر برحسب وضع فعاليت و جنس در نقاط شهری و روستايی - دنباله ۲- ۱۳۹۹» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1399
تاریخ پایان (ایرانی) 1399
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.