شاخص های عمده نيروی كار در جمعيت ۱۰ ساله و بيشتر برحسب جنس در نقاط شهری و روستايی - دنباله ۱- ۱۳۹۹

این داده از جدول ۴-۲ در صفحه ۱۸۷ از گزارش «شاخص های عمده نيروی كار در جمعيت ۱۰ ساله و بيشتر برحسب جنس در نقاط شهری و روستايی - دنباله ۱- ۱۳۹۹» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل شاخص های عمده نيروی كار در جمعيت ۱۰ ساله و بيشتر برحسب جنس در نقاط شهری و روستايی - دنباله ۱- ۱۳۹۹
توضیح

این داده از جدول ۴-۲ در صفحه ۱۸۷ از گزارش «شاخص های عمده نيروی كار در جمعيت ۱۰ ساله و بيشتر برحسب جنس در نقاط شهری و روستايی - دنباله ۱- ۱۳۹۹» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1399
تاریخ پایان (ایرانی) 1399
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.