توزيع نسبی شاغلان ۱۰ ساله و بيشتر بر حسب وضع شغلی - ۱۳۹۹

این داده از جدول ۴-۷ در صفحه ۲۰۰ از گزارش «توزيع نسبی شاغلان ۱۰ ساله و بيشتر بر حسب وضع شغلی - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل توزيع نسبی شاغلان ۱۰ ساله و بيشتر بر حسب وضع شغلی - ۱۳۹۹
توضیح

این داده از جدول ۴-۷ در صفحه ۲۰۰ از گزارش «توزيع نسبی شاغلان ۱۰ ساله و بيشتر بر حسب وضع شغلی - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1399
تاریخ پایان (ایرانی) 1399
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.