مشخصات عمومی شركت هـای تعـاونی كشـاورزی تحت پوشش وزارت تعـاون، كـار و رفاه اجتمـاعی در پـايـان سـال - ۱۳۹۹

این داده از جدول ۳۵-۵ در صفحه ۲۵۸ از گزارش «مشخصات عمومی شركت هـای تعـاونی كشـاورزی تحت پوشش وزارت تعـاون، كـار و رفاه اجتمـاعی در پـايـان سـال - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل مشخصات عمومی شركت هـای تعـاونی كشـاورزی تحت پوشش وزارت تعـاون، كـار و رفاه اجتمـاعی در پـايـان سـال - ۱۳۹۹
توضیح

این داده از جدول ۳۵-۵ در صفحه ۲۵۸ از گزارش «مشخصات عمومی شركت هـای تعـاونی كشـاورزی تحت پوشش وزارت تعـاون، كـار و رفاه اجتمـاعی در پـايـان سـال - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1399
تاریخ پایان (ایرانی) 1399
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.