مشخصات عمومی شركت هـای تعـاونی معدنی پـايـان سـال - ۱۳۹۹

این داده از جدول ۶-۹ در صفحه ۲۸۵ از گزارش «مشخصات عمومی شركت هـای تعـاونی معدنی پـايـان سـال - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل مشخصات عمومی شركت هـای تعـاونی معدنی پـايـان سـال - ۱۳۹۹
توضیح

این داده از جدول ۶-۹ در صفحه ۲۸۵ از گزارش «مشخصات عمومی شركت هـای تعـاونی معدنی پـايـان سـال - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1399
تاریخ پایان (ایرانی) 1399
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.