مشخصات عمومی شركت هـای تعـاونی صنعتی - ۱۳۹۸

این داده از جدول ۲۰-۸ در صفحه ۳۳۳ از گزارش «مشخصات عمومی شركت هـای تعـاونی صنعتی - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل مشخصات عمومی شركت هـای تعـاونی صنعتی - ۱۳۹۸
توضیح

این داده از جدول ۲۰-۸ در صفحه ۳۳۳ از گزارش «مشخصات عمومی شركت هـای تعـاونی صنعتی - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1399
تاریخ پایان (ایرانی) 1399
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.