پرداختی و دريافتی بابت خدمات غيرصنعتی كارگاه های صنعتی دارای ده نفر كاركن و بيش تر برحسب طبقات كاركن و نـوع فعاليت - ۱۳۹۸

این داده از جدول ۱۹-۸ در صفحه ۳۳۱ از گزارش «پرداختی و دريافتی بابت خدمات غيرصنعتی كارگاه های صنعتی دارای ده نفر كاركن و بيش تر برحسب طبقات كاركن و نـوع فعاليت - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل پرداختی و دريافتی بابت خدمات غيرصنعتی كارگاه های صنعتی دارای ده نفر كاركن و بيش تر برحسب طبقات كاركن و نـوع فعاليت - ۱۳۹۸
توضیح

این داده از جدول ۱۹-۸ در صفحه ۳۳۱ از گزارش «پرداختی و دريافتی بابت خدمات غيرصنعتی كارگاه های صنعتی دارای ده نفر كاركن و بيش تر برحسب طبقات كاركن و نـوع فعاليت - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1399
تاریخ پایان (ایرانی) 1399
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.