آمار تولید آبزیان در آبهای داخلی - ۱۳۹۸

داده ها از وب سایت ناشر بارگیری شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل آمار تولید آبزیان در آبهای داخلی - ۱۳۹۸
توضیح

داده ها از وب سایت ناشر بارگیری شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1401
تاریخ پایان (ایرانی) 1401
ناشر وزارت جهاد کشاورزی
سایت ناشر http://www.maj.ir/Portal/Home/
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data downloaded from publisher website.