بودجه و بخش خصوصی - یارانه - ۲ - ۱۴۰۱

این داده از صفحه ۳۶ از گزارش «بودجه و بخش خصوصی - یارانه - ۲ - ۱۴۰۱» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل بودجه و بخش خصوصی - یارانه - ۲ - ۱۴۰۱
توضیح

این داده از صفحه ۳۶ از گزارش «بودجه و بخش خصوصی - یارانه - ۲ - ۱۴۰۱» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1401
تاریخ پایان (ایرانی) 1401
ناشر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
سایت ناشر https://en.iccima.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.