انواع مواد مخدر و روانگردان کشف شده - ۱۳۹۹

این داده از جدول ۵-۱۵ در صفحه ۵۵۵ از گزارش «انواع مواد مخدر و روانگردان کشف شده - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل انواع مواد مخدر و روانگردان کشف شده - ۱۳۹۹
توضیح

این داده از جدول ۵-۱۵ در صفحه ۵۵۵ از گزارش «انواع مواد مخدر و روانگردان کشف شده - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1399
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.