شاخص قیمت تولید کننده بر حسب گروه های اصلی و اختصاصی - ۱۳۹۹

این داده از جدول ۱۴-۲۲ در صفحه ۸۲۶ از گزارش «شاخص قیمت تولید کننده بر حسب گروه های اصلی و اختصاصی - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل شاخص قیمت تولید کننده بر حسب گروه های اصلی و اختصاصی - ۱۳۹۹
توضیح

این داده از جدول ۱۴-۲۲ در صفحه ۸۲۶ از گزارش «شاخص قیمت تولید کننده بر حسب گروه های اصلی و اختصاصی - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1399
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.