سهم ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی در محصول ناخالص داخلی بر حسب بخش های عمده اقتصادی - ۱۳۹۹

این داده از جدول ۲-۲۳ در صفحه ۸۴۸ از گزارش «سهم ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی در محصول ناخالص داخلی بر حسب بخش های عمده اقتصادی - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل سهم ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی در محصول ناخالص داخلی بر حسب بخش های عمده اقتصادی - ۱۳۹۹
توضیح

این داده از جدول ۲-۲۳ در صفحه ۸۴۸ از گزارش «سهم ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی در محصول ناخالص داخلی بر حسب بخش های عمده اقتصادی - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1399
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.