سهم استان در محصول ناخالص داخلی به قیمت جاری - ۱۳۹۹

این داده از جدول ۵-۲۳ در صفحه ۸۵۵ از گزارش «سهم استان در محصول ناخالص داخلی به قیمت جاری - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل سهم استان در محصول ناخالص داخلی به قیمت جاری - ۱۳۹۹
توضیح

این داده از جدول ۵-۲۳ در صفحه ۸۵۵ از گزارش «سهم استان در محصول ناخالص داخلی به قیمت جاری - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1399
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.