تعداد دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی برحسب گروه‌های عمده‌ رشته‌ تحصیلی و جنسیت - ۱۳۶۷ تا ۱۴۰۰

این داده از گزارش های سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مرکز آمار ایران برداشته شده است «تعداد دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی برحسب گروه‌های عمده‌ رشته‌ تحصیلی و جنسیت - ۱۳۶۷ تا ۱۴۰۰».

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی برحسب گروه‌های عمده‌ رشته‌ تحصیلی و جنسیت - ۱۳۶۷ تا ۱۴۰۰
توضیح

این داده از گزارش های سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مرکز آمار ایران برداشته شده است «تعداد دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی برحسب گروه‌های عمده‌ رشته‌ تحصیلی و جنسیت - ۱۳۶۷ تا ۱۴۰۰».

تاریخ شروع (ایرانی) 1367
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.