تعداد کل دانش آموزان به تفکیک دوره‌های تحصیلی و جنس از مقطع آمادگی تا متوسطه طی سال‌های ۱۳۴۷ تا ۱۴۰۰

این داده از گزارش های سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مرکز آمار ایران برداشته شده است «تعداد کل دانش آموزان به تفکیک دوره‌های تحصیلی و جنس از مقطع آمادگی تا متوسطه طی سال‌های ۱۳۴۷ تا ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد کل دانش آموزان به تفکیک دوره‌های تحصیلی و جنس از مقطع آمادگی تا متوسطه طی سال‌های ۱۳۴۷ تا ۱۴۰۰
توضیح

این داده از گزارش های سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مرکز آمار ایران برداشته شده است «تعداد کل دانش آموزان به تفکیک دوره‌های تحصیلی و جنس از مقطع آمادگی تا متوسطه طی سال‌های ۱۳۴۷ تا ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1367
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.