دانش‌آموختگان دوره‌های مختلف تحصیلی موسسات آموزش عالی بر حسب استان و جنس از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۹

این داده از گزارش «دانش‌آموختگان دوره‌های مختلف تحصیلی موسسات آموزش عالی بر حسب استان و جنس از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۹» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل دانش‌آموختگان دوره‌های مختلف تحصیلی موسسات آموزش عالی بر حسب استان و جنس از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۹
توضیح

این داده از گزارش «دانش‌آموختگان دوره‌های مختلف تحصیلی موسسات آموزش عالی بر حسب استان و جنس از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۹» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1374
تاریخ پایان (ایرانی) 1399
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.