سرانه عناوین نمایش تولید شده - تياتر - ۱۳۹۹

این داده از جدول ۹-۱۷ در صفحه ۲۸۳ از گزارش «سرانه عناوین نمایش تولید شده - تياتر - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل سرانه عناوین نمایش تولید شده - تياتر - ۱۳۹۹
توضیح

این داده از جدول ۹-۱۷ در صفحه ۲۸۳ از گزارش «سرانه عناوین نمایش تولید شده - تياتر - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1399
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر سازمان برنامه و بودجه کشور
سایت ناشر https://www.mporg.ir/home
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.