جایگاه هفتادم ایران بر اساس بررسی‌ شاخص عملکرد زیست‌محیطی یی پی آی - ۲۰۲۲

این جدول از وبسایت ناشر بر گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های بین‌المللی
نام فایل جایگاه هفتادم ایران بر اساس بررسی‌ شاخص عملکرد زیست‌محیطی یی پی آی - ۲۰۲۲
توضیح

این جدول از وبسایت ناشر بر گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1401
تاریخ پایان (ایرانی) 1401
ناشر شاخص عملکرد زیست محیطی
سایت ناشر https://epi.yale.edu/
دامنه جغرافیایی بین المللی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.