پیش بینی اعتبار دولتی و تسهیلاتی مورد نیاز پروژه های توسعه فعالیتهای ترويجی و مکانیزاسیون - ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۰

این داده از جدول ۱۹ در صفحه ۳۶ از گزارش «پیش بینی اعتبار دولتی و تسهیلاتی مورد نیاز پروژه های توسعه فعالیتهای ترويجی و مکانیزاسیون - ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل پیش بینی اعتبار دولتی و تسهیلاتی مورد نیاز پروژه های توسعه فعالیتهای ترويجی و مکانیزاسیون - ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۰
توضیح

این داده از جدول ۱۹ در صفحه ۳۶ از گزارش «پیش بینی اعتبار دولتی و تسهیلاتی مورد نیاز پروژه های توسعه فعالیتهای ترويجی و مکانیزاسیون - ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1402
تاریخ پایان (ایرانی) 1402
ناشر سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان
سایت ناشر https://jkgc.ir/
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data obtained from electronic polling system.