تعداد و مبلغ چک های مبادله ای، وصولی و برگشتی به تفکيک استان و مناطق آزاد - ۱۴۰۱

این داده از جدول ۱ در صفحه ۸ از گزارش «تعداد و مبلغ چک های مبادله ای، وصولی و برگشتی به تفکيک استان و مناطق آزاد - ۱۴۰۱» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد و مبلغ چک های مبادله ای، وصولی و برگشتی به تفکيک استان و مناطق آزاد - ۱۴۰۱
توضیح

این داده از جدول ۱ در صفحه ۸ از گزارش «تعداد و مبلغ چک های مبادله ای، وصولی و برگشتی به تفکيک استان و مناطق آزاد - ۱۴۰۱» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1400
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر http://www.cbi.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data obtained from electronic polling system.