تعداد پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان برحسب مورد استفاده ساختمان در شهرهای کشور - ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰

این داده از جدول ۲ در صفحه ۳ از گزارش «تعداد پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان برحسب مورد استفاده ساختمان در شهرهای کشور - ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان برحسب مورد استفاده ساختمان در شهرهای کشور - ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰
توضیح

این داده از جدول ۲ در صفحه ۳ از گزارش «تعداد پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان برحسب مورد استفاده ساختمان در شهرهای کشور - ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1390
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.