براورد متوسط هزينه بنزين سالانه يك خانوار در مناطق شهری و روستايی در سال های منتخب - ریال - ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹

این داده از جدول ۲ در صفحه ۳ از گزارش « براورد متوسط هزينه بنزين سالانه يك خانوار در مناطق شهری و روستايی در سال های منتخب - ریال - ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل براورد متوسط هزينه بنزين سالانه يك خانوار در مناطق شهری و روستايی در سال های منتخب - ریال - ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹
توضیح

این داده از جدول ۲ در صفحه ۳ از گزارش « براورد متوسط هزينه بنزين سالانه يك خانوار در مناطق شهری و روستايی در سال های منتخب - ریال - ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1396
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.