برآورد هزينه سالانه بنزين يك خانوار روستايی در دهک هزينه خالص در سال های منتخب - ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹

این داده از جدول ۶ در صفحه ۸ از گزارش «برآورد هزينه سالانه بنزين يك خانوار روستايی در دهک هزينه خالص در سال های منتخب - ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل برآورد هزينه سالانه بنزين يك خانوار روستايی در دهک هزينه خالص در سال های منتخب - ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹
توضیح

این داده از جدول ۶ در صفحه ۸ از گزارش «برآورد هزينه سالانه بنزين يك خانوار روستايی در دهک هزينه خالص در سال های منتخب - ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1396
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.