بودجه سازمان صدا و سیما - ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ - میلیارد تومان

این داده از جدول ۳ در صفحه ۳ از گزارش «بودجه سازمان صدا و سیما - ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ - میلیارد تومان» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل بودجه سازمان صدا و سیما - ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ - میلیارد تومان
توضیح

این داده از جدول ۳ در صفحه ۳ از گزارش «بودجه سازمان صدا و سیما - ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ - میلیارد تومان» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1395
تاریخ پایان (ایرانی) 1402
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data downloaded from the website.