استفاده از سانسور آنلاین در ۱۷۵ کشور - ۲۰۲۲

این داده از جدول ۱ در صفحه ۱ از گزارش «استفاده از سانسور آنلاین در ۱۷۵ کشور - ۲۰۲۲» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های بین‌المللی
نام فایل استفاده از سانسور آنلاین در ۱۷۵ کشور - ۲۰۲۲
توضیح

این داده از جدول ۱ در صفحه ۱ از گزارش «استفاده از سانسور آنلاین در ۱۷۵ کشور - ۲۰۲۲» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1401
تاریخ پایان (ایرانی) 1401
ناشر کامپری تک
سایت ناشر https://www.comparitech.com/
دامنه جغرافیایی بین المللی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data downloaded from the website.