خطرناک ترین کشورهای جهان برای زنانی که به تنهایی سفر می کنند - ۵۰ کشور پر بازدید - ۲۰۱۹

این داده از جدول ۲ در صفحه ۲ از گزارش «خطرناک ترین کشورهای جهان برای زنانی که به تنهایی سفر می کنند - ۵۰ کشور پر بازدید - ۲۰۱۹» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های بین‌المللی
نام فایل خطرناک ترین کشورهای جهان برای زنانی که به تنهایی سفر می کنند - ۵۰ کشور پر بازدید - ۲۰۱۹
توضیح

این داده از جدول ۲ در صفحه ۲ از گزارش «خطرناک ترین کشورهای جهان برای زنانی که به تنهایی سفر می کنند - ۵۰ کشور پر بازدید - ۲۰۱۹» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1401
تاریخ پایان (ایرانی) 1401
ناشر کامپری تک
سایت ناشر https://www.comparitech.com/
دامنه جغرافیایی بین المللی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data downloaded from the website.