جمعیت پناهجویان در ایران به تفکیک ملیت - ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹

این داده از جدول ۳۳ در صفحه ۲۱۹ از گزارش «جمعیت پناهجویان در ایران به تفکیک ملیت - ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل جمعیت پناهجویان در ایران به تفکیک ملیت - ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹
توضیح

این داده از جدول ۳۳ در صفحه ۲۱۹ از گزارش «جمعیت پناهجویان در ایران به تفکیک ملیت - ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1384
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر دانشگاه صنعتی شریف
سایت ناشر https://www.sharif.edu/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.