تعداد پناهجویان ایرانی ثبت¬نام شده برای مرتبه اول در کشورهای EU28 و EFTA ۲۰۰۹ - ۲۰۲۰

این داده از جدول ۴ در صفحه ۲۹۱ از گزارش «تعداد پناهجویان ایرانی ثبت¬نام شده برای مرتبه اول در کشورهای EU28 و EFTA ۲۰۰۹ - ۲۰۲۰» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد پناهجویان ایرانی ثبت¬نام شده برای مرتبه اول در کشورهای EU28 و EFTA ۲۰۰۹ - ۲۰۲۰
توضیح

این داده از جدول ۴ در صفحه ۲۹۱ از گزارش «تعداد پناهجویان ایرانی ثبت¬نام شده برای مرتبه اول در کشورهای EU28 و EFTA ۲۰۰۹ - ۲۰۲۰» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1388
تاریخ پایان (ایرانی) 1399
ناشر دانشگاه صنعتی شریف
سایت ناشر https://www.sharif.edu/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.