درصد مساحت تحت تاثیر خشکسالی بر اساس شاخص SPEI دوره ۱۰ ساله - ۱۴۰۲

این داده از جدول ۱ در صفحه ۱ از گزارش «درصد مساحت تحت تاثیر خشکسالی بر اساس شاخص SPEI دوره ۱۰ ساله - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل درصد مساحت تحت تاثیر خشکسالی بر اساس شاخص SPEI دوره ۱۰ ساله - ۱۴۰۲
توضیح

این داده از جدول ۱ در صفحه ۱ از گزارش «درصد مساحت تحت تاثیر خشکسالی بر اساس شاخص SPEI دوره ۱۰ ساله - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1402
تاریخ پایان (ایرانی) 1402
ناشر سازمان هواشناسی کشور
سایت ناشر http://www.irimo.ir/far/index.php
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.