نسبت خانوارهای ساکن در کپر، چادر، آلونک، زاغه و موارد مشابه به خانوارهای معمولی ساکن و گروهی - ۱۳۸۵ - ۱۳۹۵

این داده از جدول ۱۳-۲ در صفحه ۴۶ از گزارش «نسبت خانوارهای ساکن در کپر، چادر، آلونک، زاغه و موارد مشابه به خانوارهای معمولی ساکن و گروهی - ۱۳۸۵ - ۱۳۹۵» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل نسبت خانوارهای ساکن در کپر، چادر، آلونک، زاغه و موارد مشابه به خانوارهای معمولی ساکن و گروهی - ۱۳۸۵ - ۱۳۹۵
توضیح

این داده از جدول ۱۳-۲ در صفحه ۴۶ از گزارش «نسبت خانوارهای ساکن در کپر، چادر، آلونک، زاغه و موارد مشابه به خانوارهای معمولی ساکن و گروهی - ۱۳۸۵ - ۱۳۹۵» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1385
تاریخ پایان (ایرانی) 1395
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.