قانون بودجه کمتر سازگار - ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲

این داده از جدول ۱ در صفحه ۱۰ از گزارش «قانون بودجه کمتر سازگار - ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های بین‌المللی
نام فایل قانون بودجه کمتر سازگار - ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲
توضیح

این داده از جدول ۱ در صفحه ۱۰ از گزارش «قانون بودجه کمتر سازگار - ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1401
تاریخ پایان (ایرانی) 1402
ناشر بانک جهانی
سایت ناشر http://www.worldbank.org
دامنه جغرافیایی بین المللی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.