اشتغال غیررسمی به طور قابل توجهی در میان بخش های مختلف متفاوت است - ۱۳۹۸ - ۱۴۰۰

این داده از جدول ب ۱-۱ در صفحه ۷ از گزارش «اشتغال غیررسمی به طور قابل توجهی در میان بخش های مختلف متفاوت است - ۱۳۹۸ - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های بین‌المللی
نام فایل اشتغال غیررسمی به طور قابل توجهی در میان بخش های مختلف متفاوت است - ۱۳۹۸ - ۱۴۰۰
توضیح

این داده از جدول ب ۱-۱ در صفحه ۷ از گزارش «اشتغال غیررسمی به طور قابل توجهی در میان بخش های مختلف متفاوت است - ۱۳۹۸ - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر بانک جهانی
سایت ناشر http://www.worldbank.org
دامنه جغرافیایی بین المللی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.