قانون بودجه ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ کمتر سازگار است - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۳

این داده از جدول ۱ در صفحه ۱۰ از گزارش «قانون بودجه ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ کمتر سازگار است - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۳» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های بین‌المللی
نام فایل قانون بودجه ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ کمتر سازگار است - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۳
توضیح

این داده از جدول ۱ در صفحه ۱۰ از گزارش «قانون بودجه ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ کمتر سازگار است - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۳» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1400
تاریخ پایان (ایرانی) 1403
ناشر بانک جهانی
سایت ناشر http://www.worldbank.org
دامنه جغرافیایی بین المللی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.