منتخب شاخص های اقتصادی و مالی - ۲۰۱۹ - ۲۰۲۵

این داده از جدول ۲ در صفحات ۲۱ تا ۲۲ از گزارش «منتخب شاخص های اقتصادی و مالی - ۲۰۱۹ - ۲۰۲۵» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های بین‌المللی
نام فایل منتخب شاخص های اقتصادی و مالی - ۲۰۱۹ - ۲۰۲۵
توضیح

این داده از جدول ۲ در صفحات ۲۱ تا ۲۲ از گزارش «منتخب شاخص های اقتصادی و مالی - ۲۰۱۹ - ۲۰۲۵» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1404
ناشر بانک جهانی
سایت ناشر http://www.worldbank.org
دامنه جغرافیایی بین المللی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.