نسبت هزينه ۱۰، ۲۰، و ۴۰ درصد ثروتمندترين به ۱۰، ۲۰، و ۴۰ درصد فقيرترين جمعيت در كل كشور سال های ۱۳۶۳ تا ۱۳۹۹

این داده از جدول ۲ در صفحه ۲ از گزارش «نسبت هزينه ۱۰، ۲۰، و ۴۰ درصد ثروتمندترين به ۱۰، ۲۰، و ۴۰ درصد فقيرترين جمعيت در كل كشور سال های ۱۳۶۳ تا ۱۳۹۹» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل نسبت هزينه ۱۰، ۲۰، و ۴۰ درصد ثروتمندترين به ۱۰، ۲۰، و ۴۰ درصد فقيرترين جمعيت در كل كشور سال های ۱۳۶۳ تا ۱۳۹۹
توضیح

این داده از جدول ۲ در صفحه ۲ از گزارش «نسبت هزينه ۱۰، ۲۰، و ۴۰ درصد ثروتمندترين به ۱۰، ۲۰، و ۴۰ درصد فقيرترين جمعيت در كل كشور سال های ۱۳۶۳ تا ۱۳۹۹» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1363
تاریخ پایان (ایرانی) 1399
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned Excel table.