تعداد وسایط نقلیه - تعداد فوتی ها - ۱۳۹۲ - ۱۳۹۸

این داده از جدول ۱ در صفحه ۶ از گزارش «تعداد وسایط نقلیه - تعداد فوتی ها - ۱۳۹۲ - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد وسایط نقلیه - تعداد فوتی ها - ۱۳۹۲ - ۱۳۹۸
توضیح

این داده از جدول ۱ در صفحه ۶ از گزارش «تعداد وسایط نقلیه - تعداد فوتی ها - ۱۳۹۲ - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1392
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned Excel table.