برآورد جمعیت و تعداد تلفات فوتی بر حسب جمعیت - ۱۳۹۲ - ۱۳۹۸

این داده از جدول ۳ در صفحه ۷ از گزارش «برآورد جمعیت و تعداد تلفات فوتی بر حسب جمعیت - ۱۳۹۲ - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل برآورد جمعیت و تعداد تلفات فوتی بر حسب جمعیت - ۱۳۹۲ - ۱۳۹۸
توضیح

این داده از جدول ۳ در صفحه ۷ از گزارش «برآورد جمعیت و تعداد تلفات فوتی بر حسب جمعیت - ۱۳۹۲ - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1392
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned Excel table.