رتبه میزان تلفات جاده ای بر حسب ۱۰۰۰۰۰ جمعیت - گزارش - ۲۰۱۸

این داده از جدول ۴ در صفحه ۷ از گزارش «رتبه میزان تلفات جاده ای بر حسب ۱۰۰۰۰۰ جمعیت - گزارش - ۲۰۱۸» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل رتبه میزان تلفات جاده ای بر حسب ۱۰۰۰۰۰ جمعیت - گزارش - ۲۰۱۸
توضیح

این داده از جدول ۴ در صفحه ۷ از گزارش «رتبه میزان تلفات جاده ای بر حسب ۱۰۰۰۰۰ جمعیت - گزارش - ۲۰۱۸» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned Excel table.