جمعیت ایران و متوسط رشد سالانه - ۱۳۳۵ - ۱۳۹۵

این داده از جدول ۱ در صفحه ۴ از گزارش «جمعیت ایران و متوسط رشد سالانه - ۱۳۳۵ - ۱۳۹۵» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل جمعیت ایران و متوسط رشد سالانه - ۱۳۳۵ - ۱۳۹۵
توضیح

این داده از جدول ۱ در صفحه ۴ از گزارش «جمعیت ایران و متوسط رشد سالانه - ۱۳۳۵ - ۱۳۹۵» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1335
تاریخ پایان (ایرانی) 1395
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned Excel table.