میزان تجرد قطعی به تفکیک جنس و مناطق شهری و روستایی - ۱۳۷۵ - ۱۳۹۵

این داده از جدول ۲ در صفحه ۶ از گزارش «میزان تجرد قطعی به تفکیک جنس و مناطق شهری و روستایی - ۱۳۷۵ - ۱۳۹۵» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل میزان تجرد قطعی به تفکیک جنس و مناطق شهری و روستایی - ۱۳۷۵ - ۱۳۹۵
توضیح

این داده از جدول ۲ در صفحه ۶ از گزارش «میزان تجرد قطعی به تفکیک جنس و مناطق شهری و روستایی - ۱۳۷۵ - ۱۳۹۵» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1375
تاریخ پایان (ایرانی) 1395
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned Excel table.