پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی جهان و سایر کشورها - درصد - ۱۴۰۰

این داده از جدول ۶ در صفحه ۱۳ از گزارش «پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی جهان و سایر کشورها - درصد - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی جهان و سایر کشورها - درصد - ۱۴۰۰
توضیح

این داده از جدول ۶ در صفحه ۱۳ از گزارش «پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی جهان و سایر کشورها - درصد - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1400
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned Excel table.