تعداد دوره های برگزار شده آموزش - ۱۳۹۷

این داده از جدول ۷-۴ در صفحه ۹۵ از گزارش «تعداد دوره های برگزار شده آموزش - ۱۳۹۷» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد دوره های برگزار شده آموزش - ۱۳۹۷
توضیح

این داده از جدول ۷-۴ در صفحه ۹۵ از گزارش «تعداد دوره های برگزار شده آموزش - ۱۳۹۷» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1397
تاریخ پایان (ایرانی) 1397
ناشر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سایت ناشر https://www.mcls.gov.ir/en/home
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.