آمار سرطان (مرد و زن) در ایران به تفکیک نوع - ۲۰۲۲

این داده از جدول ۴ در صفحه ۴ از گزارش «آمار سرطان (مرد و زن) در ایران به تفکیک نوع - ۲۰۲۲» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های بین‌المللی
نام فایل آمار سرطان (مرد و زن) در ایران به تفکیک نوع - ۲۰۲۲
توضیح

این داده از جدول ۴ در صفحه ۴ از گزارش «آمار سرطان (مرد و زن) در ایران به تفکیک نوع - ۲۰۲۲» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1399
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر سازمان بهداشت جهانی
سایت ناشر https://www.who.int/
دامنه جغرافیایی بین المللی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned Excel table.