تعداد موارد خسارت و خسارت پرداختی صنعت بیمه - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲

این داده از جدول ۹-۱۰ در صفحه ۹۴ از گزارش «تعداد موارد خسارت و خسارت پرداختی صنعت بیمه - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد موارد خسارت و خسارت پرداختی صنعت بیمه - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲
توضیح

این داده از جدول ۹-۱۰ در صفحه ۹۴ از گزارش «تعداد موارد خسارت و خسارت پرداختی صنعت بیمه - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1399
تاریخ پایان (ایرانی) 1402
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually downloaded from a website.