درخواست های پناهندگی ایرانیان - ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳

این داده از جدول ۲ در صفحه ۱ از گزارش «درخواست های پناهندگی ایرانیان - ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل درخواست های پناهندگی ایرانیان - ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳
توضیح

این داده از جدول ۲ در صفحه ۱ از گزارش «درخواست های پناهندگی ایرانیان - ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1374
تاریخ پایان (ایرانی) 1383
ناشر موسسه سیاست مهاجرت
سایت ناشر https://www.migrationpolicy.org/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data taken directly from website.