شبكه‌های آبياری و زهكشی به تفكيک حوضه اصلی در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل شبكه‌های آبياری و زهكشی به تفكيک حوضه اصلی در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸
توضیح

این داده برگرفته از جدول ۵-۱، صفحه ۱۱، گزارش عملکرد سال ۱۳۹۸ صنعت آب و برق توسط معاونت تحقیقات و منابع انسانی - دفتر فناوری اطلاعات و آماراست.

تاریخ شروع (ایرانی) 1397
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر وزارت نیرو
سایت ناشر https://www.moe.gov.ir
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول PDF به صورت دستی از طریق کپی و چسباندن هر سلول استخراج شده است.