بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی-ترازنامه تلفیقی سال ۱۳۸۷

این داده از جدول صفحه شماره ۲ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، گزارش حسابرس مستقل و بازرس به انضمام صورت‌های مالی تلفیقی گروه و واحد اصلی برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۸۷ است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی-ترازنامه تلفیقی سال ۱۳۸۷
توضیح

این داده از جدول صفحه شماره ۲ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، گزارش حسابرس مستقل و بازرس به انضمام صورت‌های مالی تلفیقی گروه و واحد اصلی برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۸۷ است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1387
تاریخ پایان (ایرانی) 1387
ناشر بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
سایت ناشر http://www.irmf.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.