بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی - ترازنامه تلفیقی سال ۱۳۹۳

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی - ترازنامه تلفیقی سال ۱۳۹۳
توضیح

این داده از جدول صفحه شماره ۲ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، گزارش حسابرس مستقل و بازرس به انضمام صورت‌های مالی تلفیقی گروه و واحد اصلی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1393
تاریخ پایان (ایرانی) 1393
ناشر بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
سایت ناشر http://www.irmf.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.